Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARCHI-BLOK Adam Świerczek i wspólnicy. KRS: 000395214, NIP: 8681956429.

Z siedzibąpod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 18,32-700 Bochnia.

2. Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości a także innych umów ( przedwstępne , deweloperskie) dotycząca mieszkań sprzedawanych przez Spółkę. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest:

a. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powołanych wyżej umów, lub obrona przed roszczeniami wystosowanymi przez Udostępniającego w stosunku do Spółki,

b. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe pozyskane przez Spółkę będą przetwarzane w oparciu przesłanki Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO ) a to w ramach wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości a także innych umów (przedwstępne , deweloperskie) dotyczących mieszkań sprzedawanych przez Spółkę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Udostępniającego. Spółka informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

4. Odbiorcy danych

Spółka przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a. firmom dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
b. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
c. firmom zarządzającym wspólnotami mieszkaniowymi powstałymi po sprzedaży mieszkań budowanych lub sprzedawanych przez Spółkę ,
d. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
e. kancelarii notarialnej obsługującej transakcje Spółki,
f. pracownikom Spółki,
g. bankowi prowadzącemu rachunek powierniczy.

5. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe związku z zawartymi umowami będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych stron umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Każdy Udostępniający ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Udostępniający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wlk.18 Ponadto, Spółka udostępnia adres: biuro@mieszkaniabusko.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Każdy Udostępniający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Transfer danych do państw trzecich.

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska , adresu , numeru telefonu, numeru i serii dokumentu służącego do legitymowania jest wymogiem zawarcia umowy o pośrednictwo w kupnie/sprzedaży nieruchomości a także innych umów (przedwstępne, deweloperskie) dotycząca rezerwacji mieszkań sprzedawanych przez Spółkę. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Spółce zawarcie umowy .

9. Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

© 2021 Mieszkania Busko Zdrój